Skip to content

Aktivity v teréne

Babice pôsobia v teréne, priamo v lokalite, odkiaľ pochádzajú klientky a naši malí klienti. Pri aktivitách v teréne sa babice venujú najmä osvetovým aktivitám zameraným na zvýšenie povedomia o zdraví. V rámci týchto aktivít organizujú nízkoprahové individuálne a skupinové aktivity, či podporné skupiny pre dievčatá a ženy.

Dôležitou súčasťou aktivít v teréne je monitorovanie stavu klienta, matky po pôrode, novorodenca alebo dieťaťa prepusteného po hospitalizácii. V rámci spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pozývajú babice tehotné ženy a matky s deťmi na preventívne lekárske prehliadky, povinné očkovanie, či do novorodeneckej poradne. Často, v snahe prekonať mnohé bariéry v prístupe k zdravotnej starostlivosti, sprevádzajú babice klienta k lekárovi.

Babice sú vybavené tlakomerom, teplomerom, váhou pre bábätká a ďalšími potrebnými pomôckami, ako napr. odsávačka hlienov, ktoré sú v chudobnom prostredí zriedkavo dostupné. Získané vzdelanie a zručnosti, absolvovanie kurzu prvej pomoci a pôrodu z nich robia cenné, život zachraňujúce, členky komunity.

 

Aktivity v nemocnici

Babice počas pracovného týždňa pôsobia priamo v nemocničnom prostredí, v nemocnici Svet Zdravia v Spišskej Novej Vsi, na gynekologicko- pôrodníckom a detskom oddelení. Zabezpečujú kontakt medzi nemocničným personálom a klientmi, poskytujú pomoc a podporu pre novoprijaté ženy a hospitalizované deti a realizujú osvetové a rozvojové aktivity. 

Svet Zdravia je hlavnou nemocnicou v regióne a veľká časť klientely pochádza z generačne chudobného prostredia. V aktívnej spolupráci s projektovým partnerom, nemocnicou Svet Zdravia Spišská Nová Ves, sa aktivity babíc zameriavajú na priamu podporu klientom aj personálu. Babice prekladajú z / do rómskeho jazyka, poskytujú potrebné informácie o hospitalizácii a pomoc s administratívou, realizujú školiace aktivity pre matky s novorodencami, poskytujú mentálnu a peer-to-peer podporu a pomoc.

Ak je potrebné, pomáhajú babice personálu nemocnice nakontaktovať matku alebo rodinu hospitalizovaného dieťaťa. Svojou prítomnosťou a prácou v nemocničnom prostredí pomáhajú babice personálu v každodenných úlohách a vytvárajú bezpečný priestor pre pacientov. Spoluprácou a aktívnou snahou dokážu tak všetci spoločne – personál, klienti a babice – prelomiť kultúrne bariéry a zlepšovať vzájomný dialóg a akceptáciu.

 

Vzdelávanie

Jednou z kľúčových aktivít projektu je systémový intenzívny na mieru pripravený vzdelávací program pre babice. Cieľom vzdelávania je budovanie osobných kompetencií a zručností potrebných pre osobné posilnenie, ako aj pre realizáciu projektu. 

Špecializované školenia zamerané na zdravie, rodičovstvo, tehotenstvo a starostlivosť o novorodenca, umožňujú babiciam v komunite šíriť praktické a dôveryhodné informácie, postupne budovať dôveru a sieťovať ženy a rodiny, čo ďalej pomáha šíriť osvetu.

Babice, okrem špecializovaných zdravotníckych tém, počas celej realizácie projektu nadobúdajú zručnosti a informácie, ktoré im môžu pomôcť vyrovnať sa s výzvami v teréne u klientov, i vo vlastnom živote, a v neposlednom rade zlepšiť svoju pozíciu na trhu práce.