Skip to content

Kontakt

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie
a komunikáciu (ACEC)
Adresa
Regionálna kancelária
E-mail

IČO 31 797 580
DIČ 202 169 7337
Registračné číslo: VVS/1-900/90-15506-4
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.
Číslo účtu v IBAN formáte:
SK03 1100 0000 0029 2883 5813
Zapísané v registri Ministerstva vnútra SR
Právna forma – občianske združenie – výpis z registra